Regulamin programu Spółdzielnia

Regulamin programu Wymiany Kontraktowej “Spółdzielnia”
 HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o.


§1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Programu Wymiany Kontraktowej Spółdzielnia zwanego w dalszej części regulaminu Spółdzielnia jest  HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043404 , NIP:712-01-68-964, 
 2. Program jest prowadzony na Platformie internetowej pod adresem https://zakontraktuj.pl zwanej w dalszej części Platformą,
 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Program prowadzony jest od dnia  1.03.2021 r.
 5. Czas trwania programu ustala się na czas nieokreślony.
 6. Program ma na celu umożliwienie zakupu grupom Klientów zakup towarów w systemie kontraktowym po niższej cenie, niż cena katalogowa. 
 7. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.


§2 Warunki i Zasady Działania Programu 

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą.
 2. “Spółdzielnia” oferuje specjalne oferty produktowe zwane dalej Kontrakty na poszczególne produkty w cenie niższej niż katalogowa.
 3. Kontrakt zawiera informację o: oferowanym produkcie wraz ze zdjęciem, cenie katalogowej, cenie po rabacie, czasie trwania kontraktu.  
 4. Cena produktu w Kontrakcie jest ceną obniżoną o rabat ze względu na zamówienie dużych ilości. 
 5. Termin Kontraktu określa dzień w którym mija możliwość zapisania się do danego Kontraktu.
 6. Zamówienie dochodzi do skutku od razu po zadeklarowaniu zakupu w danym Kontrakcie.
 7. Na produkty zamówione za pomocą Spółdzielni, Użytkownik otrzymuje fakturę z 30 dniowym terminem płatności.
 8. Aby przystąpić do danego Kontraktu Użytkownik musi zadeklarować chęć zakupu danego produktu w minimalnej ilości określonej w danym Kontrakcie.
 9. Deklaracja chęci zakupu jest jednoznaczne z zamówieniem. Użytkownik obciążony zostaje kosztami. 
 10. Odstąpienie od umowy po złożeniu zamówienia wymaga indywidualnego podejścia i może mieć miejsce jedynie jeśli warunki panujące w danej chwili na to pozwolą. Wymagana będzie m.in. zgoda producenta na wycofanie się z Kontraktu lub zmniejszenie zakontraktowanej ilości. 
 11. Czas oczekiwania na produkt po zakończeniu Kontraktu zależny jest od danego Kontraktu i każdorazowo określany od dnia wejścia w życie Kontraktu. 
 12. Klient rejestrujący się w “Spółdzielni” akceptuje wysyłanie WZ i Faktur na adres e-mail oraz ma obowiązek potwierdzenia ich odbioru w ciągu 3 dni od daty ich dostarczenia na podaną skrzynkę mailową. Jeżeli takiego potwierdzenia nie będzie, uznaje się że WZ oraz Faktura nie budzą zastrzeżeń i są przez klienta zaakceptowane.
 13. Klient składając deklarację zakupu w danym Kontrakcie będzie poddany weryfikacji ubezpieczeniowej. Gdy ubezpieczyciel odmówi ubezpieczenia transakcji, Klient może zostać wykluczony ze “Spółdzielni” 


§3 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące działania Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Kontraktu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dostarczenia reklamacji pod adres Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące produktów odbywają się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.


§4 Przetwarzanie Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika biorącego udział w Programie Wymiany Kontraktowej Spółdzielnia jest HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o.
 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu Wymiany Kontraktowej Spółdzielnia. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w tych celach na zasadzie dobrowolności, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Programu.


§5 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie i oddziałach Organizatora Programu Wymiany Kontraktowej Spółdzielnia.
 2. Organizator Programu Wymiany Kontraktowej Spółdzielni zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania Programu z ważnych przyczyn.Wszyscy uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Platformie.
 3. Organizator Programu Wymiany Kontraktowej Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021 r.
[mailerlite_form form_id=2]